085 130 75 27 info@postadrescenter.nl

Een zakelijk vestigingsadres
Regel het binnen 24 uur!

Privacyverklaring

Postadrescenter.nl (PDC Groep), gevestigd aan Kanaalkade 57, 1811 LS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Postadrescenter.nl (PDC Groep)
Kanaalkade 57
1811 LS Alkmaar
E-mailadres: info@postadrescenter.nl

Persoonsgegevens
Postadrescenter.nl (PDC Groep) verwerkt de volgende persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Postadrescenter.nl (PDC Groep) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Nationaliteit


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@postadrescenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag?
Postadrescenter.nl (PDC Groep) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Postadrescenter.nl (PDC Groep) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Postadrescenter.nl (PDC Groep) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Postadrescenter.nl (PDC Groep) tussen zit.

Hoe lang we bewaren we persoonsgegevens
Postadrescenter.nl (PDC Groep) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

– Naam (voor- en achternaam (maximaal 4 weken na het laatste contact)
– Telefoonnummer (maximaal 4 weken na het laatste contact)
– E-mailadres (maximaal 4 weken na het laatste contact)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (12 maanden)
– Internetbrowser en apparaat type (12 maanden)

Delen van persoonsgegevens met derden
Postadrescenter.nl (PDC Groep) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Postadrescenter.nl (PDC Groep) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
De website van Postadrescenter.nl (PDC Groep) gebruikt voor publieke bezoekers alleen cookies ten behoeve van caching (lokale opslag) en Google Analytics.

Beveiliging
Postadrescenter.nl (PDC Groep) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@postadrescenter.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Postadrescenter.nl (PDC Groep) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@postadrescenter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht
Postadrescenter.nl (PDC Groep) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanvraagformulier